AML

DZIAŁANIA PRZECIWKO PRANIU PIENIĘDZY I WSPIERANIU TERRORYZMU


OBOWIĄZKI POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONUJĄCEGO
CZYNNOŚCI POŚREDNICTWA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM PRANIU PIENIĘDZY
I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.
2018 poz. 723, ) wymaga od Przedsiębiorcy / Biuro Nieruchomości Andrzej Majewski dokumentowania
czynności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Przedsiębiorca/ Pośrednik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami jest zobowiązany do identyfikacji potencjalnego klienta, na podstawie ważnego
dokumentu stwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty, paszport).
Każda aktywność klienta związana z podpisaniem dokumentów w obecności Pośrednika , a związana z
wykonywaniem czynności pośrednictwa musi być poprzedzona weryfikacją tożsamości ( prezentacji
nieruchomości lub umowa pośrednictwa w Zbyciu lub Nabyciu ).
Identyfikacja klienta lub potencjalnego klienta obejmuje w przypadku osób fizycznych i ich
przedstawicieli - ustalenie i zapisanie:
rodzaju oraz numeru dokumentu tożsamości, imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu klienta;
numeru PESEL lub daty urodzenia w wypadku braku numeru PESEL;
w przypadku cudzoziemca - numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszportu lub np. karty
pobytu).
W przypadku kiedy zajdą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości dokumentu potwierdzającego
tożsamość lub zawartych w dokumencie danych Pośrednik może odmówić wykonania usługi
pośrednictwa .
Pośrednik zobowiązany jest ustawowo do ustalenia czy Potencjalny Klient jest osobą zajmującą
eksponowane stanowiska polityczne i w związku z tym odbiera pisemne oświadczenie o zajmowaniu
eksponowanego stanowiska politycznego.
W sytuacji gdy potencjalny klient jest osobą prawną Pośrednik odbiera oświadczenie o beneficjencie
rzeczywistym.
Pośrednik zobowiązany jest ustawowo do gromadzenia i przekazywania stosownym organom ,
informacji o zachowaniach klienta i proponowanych rozwiązaniach finansowych sprzedaży, kupna lub
najmu i wynajmu, które zgodnie w wewnętrzną procedurą biura, a w odniesieniu do Ustawy uznać
należy za podejrzane.
Zgodnie z wewnętrzną procedurą biura Pośrednik zobowiązany jest odmówić przeprowadzenia
transakcji okazjonalnej. Powyższe dotyczy również sytuacji kiedy proponowana transakcja okazjonalna
opiewałaby na kwotę niższą niż równowartość 15000 euro jaka wskazana jest w Ustawie. Biuro
Nieruchomości Andrzej Majewski oferuje wykonanie usługi pośrednictwa wyłącznie na podstawie
zawartej uprzednio umowy pośrednictwa z klientem.
Naruszenia w obszarze przestrzegania zapisów Ustawy doprowadzić mogą do natychmiastowego
zerwania współpracy z Pośrednikiem
Nadzór nad przestrzeganiem procedury w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i
finansowania terroryzmu w Biurze Nieruchomości Andrzej Majewski pełni Andrzej Majewski .

Podstawa prawna:
.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr
1781/2006
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 6